Hisi视频相关

环境

 • Platform: Hi3516DV100
 • Kernel: v3.4

Hisi视频流程

VI -> VPSS -> CHN -> VENC
cat /proc/vpss ,详见官方文档proc调试

Hisi的90°旋转:

https://blog.csdn.net/wangweiqiang1325/article/details/75455395

方式:

 • 在VI采集时旋转,但有很多限制条件,详情见MPP文档
 • 在VPSS通道旋转,HI_MPI_VPSS_SetRotate

采用在VPSS通道旋转:

 1. vpss的grp(VPSS_GRP_ATTR_S)和 VPSS的CHN MODE(VPSS_CHN_MODE_S)里面的宽高,都设置为1280x720,旋转之前的默认宽高
 2. vpss ch需要设置图像格式为非压缩(很重要!!):stVpssChnMode.enCompressMode = COMPRESS_MODE_NONE;
 3. 设置vpss的通道旋转90度:HI_MPI_VPSS_SetRotate
 4. check下VPSS CHN OUTPUT RESOLUTION里面的宽高状态,是不是已经变成720x1280了?
 5. 如果第4步ok的话,venc设置为720x1280,宽高互换。

Hisi裁剪:

方式:

 • 在VI采集时裁剪
 • VPSS的group 的裁剪和 chn 的裁剪
 • 编码裁剪

采用编码裁剪:

 1. 修改VENC_ATTR_H264_S

  1
  2
  stH264Attr.u32PicWidth = stPicSize.u32Width/2;
  stH264Attr.u32PicHeight = stPicSize.u32Height;
 2. 在创建VENC-CHN(HI_MPI_VENC_CreateChn)之后,设置裁剪HI_MPI_VENC_SetCrop:

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  VENC_CROP_CFG_S cropInfo;
  cropInfo.bEnable = HI_TRUE;
  cropInfo.stRect.s32X = stPicSize.u32Width/4;
  cropInfo.stRect.s32Y = 0;
  cropInfo.stRect.u32Width = stPicSize.u32Width/2;
  cropInfo.stRect.u32Height = stPicSize.u32Height;
  s32Ret = HI_MPI_VENC_SetCrop(VencChn, &cropInfo);
  if (s32Ret != HI_SUCCESS) {
  SAMPLE_PRT("HI_MPI_VENC_SetCrop failed with %#x\n", s32Ret);
  return HI_FAILURE;
  }
Donate comment here